AKHAN

AKHAN

(Ibrani ‘akhan). Seorang dari suku Yehuda keturunan Zerah. Ia turut menyerbu Yerikho dan melanggar ketentuan yg ditetapkan untuk korban, dengan mencuri emas, perak dan jubah mewah. Pelanggarannya ini diketahui setelah diusut dengan undi sesudah kegagalan merebut Ai. Akhan bersama keluarganya dan segala miliknya dilempari dengan batu dan dibakar di lembah di sebelah selatan Gilgal (Yos. 7). Yosua, dalam pengumumannya, memakai nama ‘akhan yg mirip dengan kata kerja ‘akar, ‘menyusahkan’, dan kemudian lembah itu disebut Akhor. Peristiwa itu disebut kembali dalam Yosua 22:20 dan 1 Tawarikh 2:7 menulis nama itu dengan ‘akar (Ahar, Alkitab Ind).

 

DTS

Bagikan artikel ini :